REGULAMIN WARSZTATÓW

 1. Organizatorem warsztatów tańca CUD Laskowa 2022 jest Szkoła Tańca Dance Globe.
 2. Prawo uczestniczenia w warsztatach CUD mają osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów dostępnym na stronie.
 3. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w warsztatach. Organizator gwarantuje udział w danej grupie osobie, od której otrzymał formularz oraz opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto Organizatora.
 4. Cennik warsztatów zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 5. Opłat dokonujemy na wskazane przez Organizatora konto, w tytule umieszczając imię i nazwisko kursanta oraz techniki za które jest opłata.
 6. Do 15 czerwca 2022 uczestnicy chcący zagwarantować sobie miejsce w grupie zobowiązani są do wpłaty kwoty za warsztaty.
 7. Tryb zgłoszenia:
  1. wypełnienie i wysłanie formularza
  2. otrzymanie maila z potwierdzeniem wstępnej rejestracji i numerem konta
  3. wpłata na podane w mailu konto (w tytule wpłaty imię i nazwisko oraz wybrane techniki)
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w harmonogramie zajęć (godziny, prowadzący) oraz w przypadku, gdy nie zbierze się odpowiednia liczba osób do zamknięcia grupy. W przypadku, gdy grupa zostanie odwołana do końca czerwca uczestnicy dostaną zwrot pieniędzy, chyba, że uczestnik zadecyduje o zmianie wybranej techniki.
 9. Żadna ze stron nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty, wydatki powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności w związku siłą wyższą. Siła wyższa oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia o charakterze wyjątkowym, uniemożliwiające wywiązanie się z podjętych zobowiązań, w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, wydarzenia zewnętrzne, którym nie jesteśmy w stanie zapobiec: stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki itp.
 10. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 11. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Szkoły Tańca Dance Globe w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów i imprez okolicznościowych.